Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có công văn đề nghị các Sở LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông năm 2024.

Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về phát triển giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2024, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các Sở LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tại một cuộc thi tay nghề quốc tế (Ảnh: HCEM).

Thứ nhất là, ưu tiên đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp để tăng cường cho công tác tuyển sinh, nhất là tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp trong năm 2024; xây dựng và phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp, hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Thứ hai là, phối hợp với các ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời nắm bắt thông tin dư luận; chủ động cung cấp tài liệu, thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí, truyền thông bằng nhiều hình thức.

Chủ động nắm bắt, phân tích và phối hợp thực hiện kịp thời chế độ phản hồi thông tin theo quy định của Luật Báo chí nhằm cung cấp cho độc giả thông tin trung thực, khách quan về các hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các trang mạng xã hội phổ biến để lan tỏa thông tin kịp thời, đầy đủ và phù hợp đến từng nhóm đối tượng trong xã hội.

Bảo đảm thống nhất, tạo môi trường số kết nối, chia sẻ giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, gia đình, người học; từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp với sự tham gia của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cơ sở đào tạo, người học, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội…

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai công tác tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở. Tiếp tục duy trì hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh, giá trị của giáo dục nghề nghiệp tại các nơi công cộng, khu công nghiệp, khu đông người.

Thứ ba là, tổ chức và chủ động tham gia các sự kiện, hoạt động về giáo dục nghề nghiệp như Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp, Ngày kỹ năng lao động Việt Nam 4/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bên cạnh đó là tổ chức các chương trình, cuộc thi, giải thưởng, danh hiệu nhằm tôn vinh người học, nhà giáo, người dạy nghề, cán bộ quản lý, người sử dụng lao động, lao động có kỹ năng, các tổ chức có nhiều thành tích, đóng góp cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề.

Trong các hoạt động, sự kiện cần gắn với việc tuyên truyền và sử dụng 2 biểu tượng Skilling Up Vietnam và Worldskills Vietnam đã được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành và các thông điệp của giáo dục nghề nghiệp: “Giáo dục nghề nghiệp: Thực học - Thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai”; “Kỹ năng nghề cho tương lai tươi sáng hơn”; “Tương lai tươi sáng cùng giáo dục nghề nghiệp”; “Đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”…

Thứ tư là, tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu về tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên Ứng dụng chọn nghề (http://cnchonnghe.gdnn.gov.vn) và Trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (http://tuyensinh.gdnn.gov.vn); Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp (www.vanbang.gov.vn và www.vanbang.gdnn.gov.vn):

Sở LĐ-TB&XH trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn duy trì thường xuyên việc rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện dữ liệu và thông tin của cơ sở; kịp thời phát hiện các thông tin sai sót, chưa chính xác và yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, bổ sung đúng theo quy định; báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để có biện pháp xử lý phù hợp.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được sáp nhập, giải thể: đề nghị quý Sở gửi thông báo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để thực hiện việc xóa thông tin, dữ liệu trên hệ thống.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẩn trương hoàn thành việc rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện dữ liệu và thông tin của cơ sở trên hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp, Ứng dụng chọn nghề và Trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (cả phần nội dung tiếng Việt và tiếng Anh): thay đổi thông tin về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; địa chỉ đào tạo; ngành nghề tuyển sinh…; Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp.

dansinh.dantri.com.vn