Xem file tại đây!
http://www.cdvdna.edu.vn/resources/files/T%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20H%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh/DOC102020-10202020110529.pdf