Xem file tại đây!
http://www.cdvdna.edu.vn/resources/files/T%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20H%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh/CONG%20HO%CC%80A%20XA%CC%83%20HOI%20CHU%CC%88%20NGHI%CC%81A%20VIE%CC%80T%20NAM(1).pdf