Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An ban hành các Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019, 2020, 2021.

 1. Năm 2019
 
 

2. Năm 2020
 
 


3. Năm 2021